Covid-19 a rady pro osoby s roztroušenou sklerózou

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tým neurologůRS specialistů a výzkumníků sdružených v členských organizacích MSIF (Mezinárodní federace RS) sestavil seznam rad, jež vycházejí z publikovaných důkazů o tom, jak onemocnění covid-19 postihuje osoby s roztroušenou sklerózou, a z názorů expertů. Tyto rady budou revidovány a aktualizovány, až budou dostupné další údaje o covid-19.

Covid-19 je nové onemocnění, které může postihnout plíce, dýchací cesty a jiné orgány. Je způsobeno novým koronavirem (nazývaným SARS-CoV-2), který se rozšířil po celém světě.

Rady pro osoby s RS

Dostupné údaje ukazují, že samotné onemocnění roztroušenou sklerózou pacienty nečiní proti běžné populaci náchylnějšími k nemoci covid-19 ani nezvyšuje riziko těžkého průběhu nebo úmrtí. Nicméně následující skupiny osob s RS mají zvýšené riziko těžkého průběhu covid-19:

 • osoby s progresivní RS
 • osoby s RS starší 60 let
 • muži s RS
 • černoši s RS a pravděpodobně i osoby původem z jižní Asie
 • osoby s těžším neurologickým postižením (např. s EDSS 6 a vyšším, přičemž EDSS 6 odpovídá nutnosti použít hole při chůzi)
 • osoby s RS a obezitou, cukrovkou nebo onemocněními srdce nebo plic 
 • osoby s RS užívající určité druhy léků na RS (viz níže)

Všem osobám s RS je doporučeno řídit se doporučeními Světové zdravotnické organizace ke snížení rizika infekce covid-19. Osoby s vyšším rizikem by jim měly věnovat zvláštní pozornost.

Doporučení

 • Dodržovat odstup nejméně 1,5 metru od ostatních osob, aby se snížilo riziko přenosu při kašli, kýchnutí nebo při řeči. To je zvláště důležité ve vnitřních prostorách, platí to i při pobytu venku. 
 • Nošení roušky učiňte běžnou součástí pobytu s lidmi a ujistěte se, že ji používáte správně v souladu s těmito pokyny (názorné video Světové zdravotnické organizace s českými titulky je k dispozici například na iDNES TV, pozn. překladatele).
 • Vyhýbejte se zalidněným místům, zejména ve vnitřních prostorách. Pokud to není možné, noste roušku a dodržujte společenský odstup.
 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem nebo dezinfekčním přípravkem na bázi alkoholu (70% obsah alkoholu je považován za nejúčinnější).
 • Nedotýkejte se svých očí, nosu nebo úst, pokud vaše ruce nejsou zcela čisté.
 • Při kašli a kýchání si ústa a nos zakryjte ohnutým loktem nebo kapesníkem.
 • Čistěte a dezinfikujte povrchy, zejména ty, kterých se někdo často dotýká.
 • Plán péče konzultujte se svým lékařem během telefonické nebo videokonzultace či osobní návštěvy, pokud je to potřebné. Neměli byste se vyhýbat osobním návštěvám zdravotnických zařízení, pokud to váš zdravotní stav vyžaduje.
 • Zůstaňte aktivní a snažte se provozovat aktivity k posílení fyzické a psychické pohody. Podporujeme cvičení a sociální aktivity, jež se mohou odehrát venku s dodržením společenského odstupu.
 • Nechte se očkovat proti chřipce, pokud je vakcína dostupná, a doporučte své rodině totéž.

Stejné zásady by měli dodržovat i pečovatelé a členové rodiny dotyčné osoby s RS z některé z rizikových skupin, pokud žijí společně nebo osobu s RS pravidelně navštěvují, aby snížili riziko zavlečení nákazy covid-19.

Rady týkající se léků na RS

Mnoho léků používaných k ovlivnění průběhu RS ovlivňuje nebo tlumí imunitní systém. Některé léky na RS mohou zvýšit pravděpodobnost rozvoje komplikací covid-19, toto riziko je však potřeba porovnat s rizikem přerušení nebo oddálení léčby RS.

Doporučujeme, aby osoby, které užívají některý z léků na RS, v léčbě pokračovaly. Výjimkou je situace, kdy přerušení doporučí ošetřující lékař. Osoby, u kterých se objeví příznaky covid-19 nebo mají pozitivní test, by se o další léčbě RS měly poradit s ošetřujícím lékařem. Před zahájením léčby RS nebo před změnou léčby by osoby s RS měly s ošetřujícím lékařem probrat, který z léků je nejvhodnější vzhledem k jejich individuální situaci. Rozhodnutí by mělo zohledňovat následující informace:

 • průběh a aktivita RS
 • rizika a benefity běžně spojené s různými druhy léčby

Přidaná rizika spojená s covid-19

 • Přítomnost rizikových faktorů pro těžký průběh RS, jako je vyšší věk, obezita, plicní nebo kardiovaskulární onemocnění, progresivní RS, vyšší riziko stran pohlaví, etnického původu atd., viz výše.
 • Současné a předpokládané budoucí riziko covid-19 v dané oblasti.
 • Riziko infekce covid-19 vzhledem k životnímu stylu, např. zda je možná izolace nebo zda osoba pracuje v rizikovém prostředí.
 • Nové důkazy o vztahu konkrétních léků a průběhu nemoci covid-19.

Důkazy o vlivu léků na RS na průběh nemoci covid-19

Není pravděpodobné, že interferony a glatiramer acetát negativně ovlivňují průběh nemoci covid-19. Existují předběžné důkazy o tom, že interferony mohou snižovat nutnost hospitalizace s tímto onemocněním. Dostupné důkazy naznačují, že osoby s RS léčené dimethyl fumarátem, teriflunomidem, fingolimodem, siponimodem a natalizumabem nemají vyšší riziko infekce nebo těžší příznaky nemoci covid-19. Existují důkazy, že léčiva cílící na molekulu CD20 – ocrelizumab a rituximab – mohou být spojena s vyšším rizikem těžší formy covid-19. Nicméně tyto léky mohou být nadále zvažovány jako léčebná možnost pro RS v době pandemie. Osoby, které je užívají (nebo ofatumumab a ublituximab, jež fungují stejně) by měly být zvláště pečlivé při dodržování výše uvedených doporučení ke snížení rizika infekce. K posouzení užití alemtuzumabu a kladribinu během pandemie covid-19 je zapotřebí více důkazů. Osoby s RS, které užívají tyto léky a žijí v komunitě, ve které se šíří covid-19, by se svým lékařem měly konzultovat aktuální počet lymfocytů. (Lymfocyty jsou druh bílých krvinek zodpovědný za ochranu před infekcemi.) Pokud je jejich počet nízký, osoby s RS by se měly co nejvíce izolovat, aby snížily riziko infekce. Doporučení o odložení dalších dávek alemtuzumabu, kladribinu, ocrelizumabu a rituximabu kvůli covid-19 se mezi různými zeměmi liší. Osoby, u kterých je plánované opakované podání, by se měly poradit se svým lékařem o rizicích a benefitech odložení léčby. Je doporučeno léčbu nepřerušovat bez porady s ošetřujícím lékařem.

Rady ohledně autologní transplantace kostní dřeně

Autologní transplantace kostní dřeně zahrnuje intenzivní chemoterapii. Ta na přechodnou dobu silně oslabí imunitní systém. Osoby, které recentně prodělaly tuto léčbu, by měly zvážit prodloužení izolace alespoň na 6 měsíců. Osoby, jež tuto léčbu plánují, by se měly se svým lékařem poradit o jejím odložení. Pokud je tato léčba podávána, mělo by podání proběhnout na samostatném pokoji v izolaci od ostatních pacientů.

Vyhledání lékařské pomoci pro ataku nebo jiné zdravotní obtíže

Osoby s RS by se vždy měly poradit s lékařem, pokud pociťují příznaky, které by mohly svědčit pro ataku RS nebo mohou být způsobeny jinou příčinou, např. infekcí. Pokud je to možné, může tato konzultace proběhnout i jinak než osobní návštěvou, např. telefonicky nebo přes videokonferenci. V některých případech lze ataku RS zvládnout v domácím prostředí. Použití kortikoidů k léčbě atak by mělo být pečlivě zvažováno a použito pouze u těžkých relapsů. Existují důkazy naznačující, že podání vysokých dávek kortikoidů v měsíci předcházejícím infekci covid-19 zvyšuje riziko těžkého průběhu a hospitalizace. Pokud je to možné, rozhodnout by měl lékař se zkušenostmi s léčbou RS. (Před podáním kortikoidů je vhodné provést PCR test na koronavirus, aby se předešlo podání kortikoidů v inkubační době infekce. Relaps může zanechat nevratné následky, proto je doporučujeme relapsy léčit. Pozn. red.). Osoby, kterým jsou podány kortikoidy, by měly být zvlášť opatrné a měly by se raději nejméně na měsíc izolovat, aby snížily riziko infekce covid-19.

Očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce je pro osoby s RS bezpečné. Pro země, které vstupují do chřipkové sezony, doporučujeme lidem s RS očkování proti chřipce, pokud je dostupné. (O očkování je třeba se poradit s ošetřujícím lékařem. – pozn. red.).

Očkování proti SARS-CoV-2

V současné době není dostatek informací o tom, jak vyvíjené vakcíny proti SARS-CoV-2 interagují s RS nebo s léky na RS. Až budou tyto informace dostupné, budou zohledněny v aktualizovaných doporučeních.

Rady pro děti a těhotné ženy s RS

V současné době nejsou zvláštní doporučení pro těhotné ženy s RS. Existuje obecné doporučení pro těhotné ženy a covid-19 od Světové zdravotnické organizace. Pro děti s RS zvláštní doporučení není, měly by se řídit doporučeními pro osoby s RS.

Toto stanovisko bylo poprvé schváleno 13. března 2020. Poslední verze byla schválena 21. října 2020.

Přeložila: MUDr. Pavlína Kleinová
Redakce: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Zpracoval: Břetislav Lapisz

Covid-19 a pacienti  s RS v Česku
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., zástupce přednosty pro vědu a výzkum Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pro magazín Inspirante uvedla, že do konce října bylo v České republice pozitivně testováno přes 150 pacientů s roztroušenou sklerózou. „Sedm z nich dostalo po covidu ataku, dalších dvacet se v průběhu infekce zhoršilo,“ upřesnila prof. Kubala Havrdová.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!