Kdo se může evidovat na úřad práce? Jaké doklady budete muset doložit? Co je to pracovní rekomandace? Proč se na úřad práce vůbec registrovat? Na tyto a další otázky se pokusíme přinést odpovědi v našem dalším článku ze světa pracovněprávní problematiky.

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) věnuje problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením zvýšenou pozornost. Od 1. července 2017 ÚP ČR realizuje systémový projekt Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP). Jeho cílovou skupinou jsou nejen zaměstnavatelé a klienti se zdravotním postižením, ale také zaměstnanci ÚP ČR. Konkrétně speciálně proškolení poradci OZP, jejichž náplní práce je poskytování cíleného poradenství osobám se zdravotním postižením. Vzniká tak koordinovaná síť specialistů. Součástí jejich činnosti je zároveň i komunikace se zaměstnavateli, sociálními partnery nebo třeba pracovníky poskytujícími sociální práci. Tak aby se podařilo co nejvíce propojit nabídku s poptávkou na trhu práce s ohledem na specifické potřeby jednotlivých uchazečů z této skupiny nezaměstnaných a současně podpořit společenskou odpovědnost zaměstnavatelů. Od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 bylo prostřednictvím těchto poradců ve spolupráci s dalšími útvary ÚP ČR umístěno podle tiskové mluvčí tohoto úřadu na trh práce 14 545 OZP.

O tom, kdo je na trhu práce považován za osobu se zdravotním postižením, jsme vás již několikrát informovali a veškeré podstatné náležitosti  se dočtete ve třetí části zákona o zaměstnanosti.

Vstup do evidence úřadu práce

Máte možnost vstoupit do evidence úřadu práce (ÚP) buď jako uchazeč o zaměstnání, či jako zájemce o zaměstnání. V prvním případě se očekává, že aktivně hledáte nové pracovní uplatnění, a můžete tedy prakticky ihned nastoupit do vhodného zaměstnání. Práva a povinnosti vám ukládá přímo zákon o zaměstnanosti. 

Říká, že chcete-li od ÚP zvýšenou ochranu a služby určené cílové skupině OZP, je nutné doložit, že skutečně osobou se zdravotním postižením jste. Při vstupu do evidence ÚP se dokládá potvrzení nebo posudek orgánu České správy sociálního zabezpečení o vašem statusu OZP.

Zákon o zaměstnanosti nám tento fakt výslovně stanoví (§ 21. odst. 1): Fyzická osoba, které krajská pobočka úřadu práce poskytuje služby podle tohoto zákona, je povinna krajské pobočce úřadu práce sdělit údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením (§ 67). Uplatňuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je doložit lékařským posudkem registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo v případě, že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemá, posudkem jiného poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“).

V souladu s tímto zákonem úřad práce vyžaduje od OZP uchazečů tak zvané pracovní rekomandace, které vydává praktický lékař nebo jiný specialista a z nichž by měl být zřejmý výčet situací, jež osoba se zdravotním postižením nemůže z důvodu svého postižení vykonávat. Toto doporučení by mělo sloužit jako podklad pro vyhledání vhodného uplatnění pro konkrétního uchazeče o zaměstnání.

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je komplexní proces, který umožňuje OZP udržet si stávající zaměstnání a připravit se na povolání či pracovní činnosti, jež jsou pro ně vhodné. Může zahrnovat poradenskou činnost, přípravu na budoucí povolání, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy, zprostředkování zaměstnání, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání, vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání a pro výkon jiné výdělečné činnosti.

Pokud má člověk se zdravotním postižením zájem o zařazení do pracovní rehabilitace, může kontaktovat kterékoli pracoviště ÚP ČR v rámci kraje, v němž má trvalé bydliště, či v místě bydliště, kde se obvykle zdržuje. Pověřený zaměstnanec s ním vypracuje Individuální plán pracovní rehabilitace, v jehož rámci zohlední potřeby, schopnosti, dovednosti a samozřejmě zdravotní způsobilost žadatele. Na základě dohodnutého harmonogramu pak probíhají aktivity, jejichž cílem je buď získání nové práce, nebo udržení té dosavadní. Pracovní rehabilitaci zajišťuje Úřad práce České republiky ve spolupráci se zaměstnavateli, vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními a s lékaři. Její součástí je také úhrada nákladů s ní spojených (např. cestovné).

Od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022 bylo realizováno 1 872 individuálních plánů pracovní rehabilitace. Nejčastějšími formami jsou poradenské činnosti, příprava k práci a specializované rekvalifikační kurzy. O tom, jak probíhá pracovní rehabilitace v praxi, se zájemci mohu přesvědčit v tomto videu ÚP ČR, jež je k dispozici na webu i sociálních sítích ÚP ČR.

Úřad práce ČR je vaší další možností, jak aktivně hledat nové pracovní uplatnění. Nebojte se ji využít. Navíc, jak nám potvrdila i jeho mluvčí, zaměstnanci ÚP jsou každoročně edukováni v oblasti přístupu a komunikace s občany s nejrůznějšími handicapy. Úřad práce se tomuto tématu aktivně věnuje a pořádá nejrůznější osvětové kurzy a setkávání.

Foto: Pixabay

Picture of Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ