Volba nemocnice

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí. Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba. Cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče je nejblíže dostupný poskytovatel, který je způsobilý odborně zajistit poskytování zdravotní péče pacientovi odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života. Záchranná služba

Více »

Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách

Vysvětlíme, ve kterých případech zdravotní pojišťovny rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění před jejich poskytnutím. O souhlas pojišťovnu požádá váš lékař. Žádost můžete podat i sami, musíte k ní však přiložit vyjádření lékaře. Popíšeme, jak řízení probíhá a co dělat, když vám zdravotní pojišťovna nevyhoví. Kdy o úhradě rozhoduje zdravotní pojišťovna předem? Většinu zdravotních služeb vám poskytne váš lékař sám, pak je

Více »

Invalidní důchod přechází ve starobní

Jak je to se starobním důchodem u osob se zdravotním postižením? Zlepší práce výši vašeho starobního důchodu? Vyplatí se vám jako osobám s přiznanou invaliditou pracovat? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v našem dalším článku z oblasti pracovně-právní problematiky. Stále v tom není jasno! Máme tři stupně invalidity, které jsou odvislé od poklesu pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Tento nepříznivý stav musí trvat alespoň

Více »

Právo na podání stížnosti na zdravotní zařízení

Pokud nejste spokojeni se zdravotní péčí, které se vám dostává, můžete podat stížnost příslušnému poskytovateli zdravotních služeb (např. prostřednictvím ředitele nemocnice, manažera kvality nebo přímo lékaři, pokud je současně poskytovatelem zdravotních služeb – např. jde-li o praktického lékaře). Pokud nebudete s jejím vyřízením spokojeni, můžete se obrátit na místně příslušný krajský úřad (jedná se o krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v

Více »

Kdy musí zaměstnavatel zaměstnance pustit z práce?

Pojďme se podívat, kdy zaměstnavatel podle zákona musí a kdy naopak nemusí zaměstnance dočasně uvolnit. Překážky v práci právo uznává jako „nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností v pracovní době“. Přirozeně by v takové situaci neměl mít zaměstnanec nárok na mzdu. Ale co se stane ve chvíli, kdy musí k lékaři, postarat se o blízkou osobu, nebo dokonce říct své životní lásce ano? Překážky v

Více »

Právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb

Zdravotní péče vám může být poskytnuta pouze tehdy, vyslovíte-li s ní souhlas. Bez něj vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon: jde například o neodkladnou péči, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, nebo při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v zájmu ochrany obyvatelstva nebo v případě protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby. Svobodný a informovaný souhlasPacient musí být lékařem

Více »

Přídavek na dítě 2022

Přídavek na dítě je základní dlouhodobá dávka systému státní sociální podpory určená pro rodinu s nezaopatřeným dítětem (dětmi), která má pomoci částečně krýt náklady na jejich výchovu a výživu. Nárok na dávku vzniká, pokud rozhodný příjem rodiny (čistý příjem společně posuzovaných osob) je nižší než 3,4násobek částky životního minima rodiny. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmu. Ve zvýšené výměře dávka náleží,

Více »

Zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění zaměstnanci a utekl do zahraničí. Musí platit zaměstnanec?

Představte si příklad. Dorazí vám výkaz nedoplatků od vaší zdravotní pojišťovny. A to včetně vyčíslení penále. Vy však máte platnou pracovní smlouvu a dluh vznikl neplacením pojištění ze strany zaměstnavatele. Ale majitel firmy „zmizí“. A vy nemáte v ruce ani dokument o ukončení pracovního poměru. Jak ideálně postupovat? A může po vás zdravotní pojišťovna nárokovat doplatit pojistné za „bývalého“ zaměstnavatele? Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní

Více »

Když potkáte průvodce

V čem lidem se zdravotním postižením pomáhá osobní asistence? Co to je průvodcovská služba? Jak se chovat za přítomnosti tlumočníka znakového jazyka? Na tyto otázky se vám pokusíme přinést odpovědi v našem dalším článku z oblasti života lidí se zdravotním postižením. Prázdniny se přehouply už do poslední fáze, ale léto ještě nekončí. Příležitostí někam vyjet je stále dost, protože sluníčko nám přeje. Jsou ovšem mezi námi lidé, kteří si

Více »

Právo na informace o vašem zdravotním stavu

Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a jejích rizicích, alternativách a prognóze onemocnění (odhad vývoje onemocnění). Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat informace o zdravotním stavu zaměstnance kromě informace o zdravotní způsobilosti pracovníka vykonávat danou pozici. U lékaře Máte právo určit jakoukoli osobu nebo osoby, které mohou být informovány o vašem zdravotním

Více »