Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů

Ministerstvo kultury vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu „Kulturní aktivity” v oblasti podpory kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů v roce 2023.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci v roce 2023 ve výběrovém dotačním řízení v programu na podporu kulturních aktivit  osob se zdravotním postižením a seniorů přijímá ministerstvo nejpozději do 16. září 2022, při osobním podání do 14.30 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem 16. září 2022.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
  • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
  • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v České republice.
  • Žádost předkládá subjekt, který je pořadatelem a realizátorem projektu.

Typy podporovaných projektů:

 • V tomto programu jsou podporovány zejména projekty s regionálním nebo národním dopadem, kulturní aktivity zaměřené především na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025, schváleného usnesením vlády ČR č. 761/2020, zvláště jde o následující aktivity: 
  1. využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením,
  2. arteterapeutické programy pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
  3. prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti,
  4. tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech),
  5. činnost osob se zdravotním postižením a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů,
  6. umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro osoby se zdravotním postižením, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče,
  7. zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory v kulturních oborech ve volném čase,
  8. kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže,
  9. usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.),
  10. odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky).

Forma a výše podpory:

 • Neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných nákladů (podle možnosti rozpočtu Ministerstva kultury a významu projektu).

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit maximálně dva projekty. Každý se předkládá jako samostatná žádost předepsaným způsobem a se všemi povinnými přílohami.

Zdroj: mk-cr.cz

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!