Situace kolem příspěvku na péči a speciálního dotačního titulu

Nedostatečná výše příspěvku na péči je dlouhodobě kritizována odborníky i samotnými uživateli této pomoci. Situace se měla zlepšit valorizací příspěvku od 1. července 2023, ale nakonec k valorizaci nedošlo. Lidem s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, by mohl zatím pomoci alespoň speciální dotační titul. Do budoucna je plánován také pátý stupeň příspěvku na péči, který se osvědčil v pilotním projektu neziskové organizace Asistence. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje zvýšit i dosavadní příspěvky na péči. Přesný termín této úpravy však zatím není znám. 

Komu je určen příspěvek na péči? 

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby se zajištěním základních životních potřeb, kterých je stanoveno deset (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost).

Stupně příspěvku 

Stupeň příspěvků se určuje podle toho, kolik životních potřeb člověk nezvládá nebo zvládá s pomocí.

U lidí nad 18 let:

  • I. stupeň – lehká závislost 880 korun
  • II. stupeň – středně těžká závislost 4 400 korun
  • III. stupeň – těžká závislost 12 800 korun
  • IV. stupeň – úplná závislost 19 200 korun

Kdo poskytuje pomoc?

Pomoc je realizována prostřednictvím:

  • osoby blízké – rodič, manžel/ka, sourozenec…
  • asistenta sociální péče – zdravotně způsobilá fyzická osoba starší 18 let
  • poskytovatele sociálních služeb – např. domov seniorů, pečovatelská služba apod.
  • dětského domova
  • speciálního lůžkového zdravotnické zařízení hospicového typu
  • zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Spektrum poskytovatelů je na první pohled pestré, ale až 70 % péče je poskytováno v domácí péči, kdy jeden člen rodiny zůstává se závislou osobou a nechodí do zaměstnání. Případně pracuje pouze na zkrácený úvazek nebo formou krátkodobých brigád.

Neodpovídající výše příspěvku

Tisková zpráva ombudsmana uvádí, že výše příspěvku dlouhodobě neodpovídá potřebám příjemců ani cenám služeb a reálná hodnota příspěvku se kvůli inflaci vytrvale snižuje. 

Podle analýzy think tanku IDEA příspěvek na péči ve III. stupni závislosti od roku 2012 poklesl na 73 % své hodnoty, což má zásadní dopady na kvalitu života lidí s postižením. Studie však nereflektuje letošní inflaci, takže hodnota příspěvku na péči je ve skutečnosti ještě nižší.

Podle zástupce ombudsmana Víta Alexandera Schorma je zvýšení příspěvku a pravidelná valorizace jediným možným řešením.

Rovněž poradní orgán ombudsmana zdůraznil nezbytnost příspěvek na péči reformovat v kontextu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, kdy je nutné, aby podpora ze strany státu zohlednila reálné potřeby lidí s postižením při zachování jejich práva na nezávislý způsob života.

Valorizace příspěvku na péči

Koncem roku 2020 bylo MPSV ČR přislíbeno, že od 1. července 2023 dojde k valorizaci příspěvku na péči tak, aby byla zachována jeho hodnota. Ministerstvo financí ČR však valorizaci odmítlo. 

Jednání vedení NRZP ČR s ministrem financí 

V květnu 2023 se uskutečnilo jednání vedení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou ve věci zvýšení příspěvku na péči v jednotlivých stupních. U osob nad 18 let navrhli zvýšení příspěvku na péči ve II. stupni o 2 000 korun. Současně navrhli 10procentní valorizaci pro stupně III. a IV. a předložili důvody pro zvýšení příspěvku na péči.

Ministr financí Zbyněk Stanjura uznal, že důvody NRZP ČR pro navýšení příspěvku na péči jsou skutečně vážné a že je potřeba se zvýšením příspěvku vážně zabývat. Podklad, který mu vedení NRZP ČR předalo, bude podle jeho slov používat při dalších jednáních.

Vyjádření mluvčího ministerstva financí

Nesouhlasné reakce z různých stran se následně snesly na červnový výrok tiskového mluvčího Ministerstva financí ČR Stefana Fouse: „Příspěvek na péči by měl sloužit k zajištění pečující služby, které má příjemci kompenzovat sníženou soběstačnost. Ale skutečné využití příspěvku nikdo nesleduje ani nekontroluje. Příspěvek tak často může fungovat jako přilepšení k příjmu domácnosti.“ 

Toto vyjádření v tiskové zprávě zásadně odmítla například Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a ve svém stanovisku i Unie pečujících.

Výrok označil za nešťastný také zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm: „Když nasloucháme lidem s postižením, je jasné, že příspěvek na péči je pro ně nutnost, nikoli luxus. Vnímám jako více než nešťastné, když z oficiálních míst, jako je Ministerstvo financí, zaznívají mezi argumenty proti valorizaci příspěvku slova o jeho možném zneužívání. Lidé s postižením mají právo žít samostatný a nezávislý život a také rozhodnout, jak příspěvek využijí, například jestli z něj zaplatí sociální služby, nebo jím podpoří péči svých neformálních pečujících.“

Chystané změny podle ministra práce a sociálních věcí

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že v novele zákona o sociálních službách chystá dlouhodobější změny ve prospěch pečujících. Plánované změny novely zákona o sociálních službách podle něj zajistí také dostupnost sociálních služeb ve všech regionech, doplnění a dobudování terénních služeb, změnu financování sociálních služeb a aktualizaci příspěvku na péči tak, aby lépe reagoval na potřeby příjemců.

Ministr Marian Jurečka rovněž přislíbil zavedení pátého stupně příspěvku na péči, který by měl být zaveden od roku 2025. Pro letošní a příští rok počítá s dotacemi na zavedení dalších hodin asistence. Zároveň chce navýšit i ostatní dosavadní příspěvky na péči. „Chtěl bych celou škálu příspěvků na péči prodiskutovat v oblasti zvýšení částek i nastavení valorizačního mechanismu,“ řekl Marian Jurečka. 

Navýšení současných příspěvků na péči označuje za svou prioritu pro příští měsíce. Přesný termín této úpravy zatím není znám.

Pilotní projekt Pátý stupeň 

Kromě příspěvku na péči se dlouhodobě hovoří i o pátém stupni, který byl výše zmíněn i ministrem Marianem Jurečkou a může významně pomoci celé řadě lidí s těžkým tělesným postižením. První vlaštovkou tohoto tématu se stal pilotní projekt Pátý stupeň pod organizací Asistence. Dopady projektu shrnula sociologická studie, která byla zveřejněna 16. května 2023.

Průběh projektu

Díky Nadaci Kooperativy bylo možné uhradit náklady na osobní asistenci pěti lidem s těžkým tělesným postižením nad rámec stávajícího příspěvku na péči, ale v rozsahu, který je reálně potřeba. Příspěvek v současné výši nezvládl pokrýt ani jejich základní potřeby. Účastníci projektu využívali v průměru 12 hodin denně osobní asistence, což je více než dvojnásobek počtu hodin, jež využívali před zahájením projektu.

„Projekt Pátý stupeň ukázal, že pokud lidé s postižením mají dostatečnou podporu, tak se kvalita jejich života zásadně zvyšuje,“ popisuje Erik Čipera, ředitel Asistence, o.p.s.

Mimořádné dotační řízení pro sociální služby pro rok 2023

Velkou novinkou MPSV je vyhlášení speciálního dotační titulu na osobní asistenci u lidí, kteří využívají více než 80 hodin této služby měsíčně. 

Z dotačního titulu budou financovány hodiny asistence u jednotlivce do 372 hodin měsíčně, což je ve výsledku 12 hodin asistence denně. Lidé tak zaplatí maximálně 80 hodin měsíčně a hodiny navíc budou mít zdarma, respektive za symbolickou cenu 1 korunu za hodinu. 

Podle MPSV se může dotační titul týkat zhruba 1 800 lidí. 

Tato pomoc je limitována kapacitami jednotlivých poskytovatelů osobní asistence, kteří o dotační titul musí sami zažádat. Čerpání prostředků dotačního titulu bude probíhat průběžné až do vyčerpání jeho objemu.

Podle Asistence je dotační titul prvním individualizovaným prvkem v systému, který bude využíván až do přijetí novely zákona o sociálních službách s novým systémem více reflektujícím skutečný rozsah potřebné podpory pro konkrétní lidi. Novela musí projít celým legislativním procesem a měla by vstoupit v platnost 1. ledna 2025.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že se tématu bude v následujících měsících intenzivně věnovat a napraví roky neřešenou situaci zejména u lidí s nejtěžším postižením, ale i v celém systému příspěvků na péči.

Foto: Pixabay

Zdroj:

Informace č.: 46–2023 (Tisková zpráva NRZP ČR jako reakce na vyjádření MF ČR), NRZP ČR

Informace č.: 37–2023 (Jednání s ministrem financí o příspěvku na péči), NRZP ČR

Usnesení poradního orgánu veřejného ochránce práv pro oblast ochrany práv osob

se zdravotním postižením k příspěvku na péči, Ombudsman

Pro lidi s postižením je zvýšení příspěvku na péči nezbytnou podmínkou, aby mohli vést důstojný a plnohodnotný život, upozorňuje zástupce ombudsmana, Ombudsman

Studie dopadů projektu Pátý stupeň, Asistence  

Dotační výzva (č. j. MPSV-2023/135112-261), MPSV

Vyhlášení mimořádného dotační řízení pro sociální služby pro rok 2023, MPSV

Nadace Kooperativy podpořila pilotní projekt Pátý stupeň, O pojištění

Stanovisko Unie pečujících k nezařazení valorizace příspěvku na péči do zákona 108/2006 Sb. O sociálních dávkách, Unie pečujících

Nezvyšování sociálních dávek v letech 2012–2023, IDEA CERGE

Výrazné zlepšení dostupnosti osobní asistence na dosah!, Pátý stupeň

Stát nově hradí lidem s postižením až 12 hodin denně!!!, Pátý stupeň

Ministerstvo financí zatrhlo valorizaci příspěvku na péči. Služby přitom podražily a lidé je omezují, iRozhlas

Jurečka chce zvýšit příspěvky na péči, většině handicapovaných současná podpora nestačí, Česká televize

Příspěvek na péči, SPMP

Příspěvek na péči, Úřad práce

FB Mariana Jurečky

FB Asistence

Unie pečujících

NRZP

Ombudsman

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ