Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin putuje na 3. LF UK

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti udělila Univerzita Karlova prestižní cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin týmu klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph.D., z 3. lékařské fakulty za multicentrickou prospektivní randomizovanou studii, porovnávající možnost prevence cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní pomocí katetrizačního uzávěru ouška levé síně s léčbou novými antikoagulancii (studie „PRAGUE-17“). Studie probíhala na čtyřech z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy: 3. LF, 1. LF, LF Plzeň, LF Hradec Králové, v příslušných fakultních nemocnicích a její výsledky byly loni publikovány v prestižním vědeckém časopise Journal of the American College of Cardiology.

Vedoucí týmu doc. Osmančík říká:Tato cena rektora UK znamená velké ocenění pro celý tým za naší téměř pět let trvající klinickou studii v oblasti prevence cévní mozkové příhody u pacientů s fibrilací síní. Jsem rád, že jsme byli schopni se domluvit, zorganizovat a zrealizovat multicentrickou akademickou studii v deseti kardiocentrech. Dobrá spolupráce a provedení klinicky významné studie je tak možná i v menší zemi v dnešní spíše individualistické době.“

Studie zkoumala novou metodu, která by měla účinně předcházet riziku mozkové mrtvice u nemocných s poruchou srdečního rytmu – tzv. fibrilací síní. Fibrilace síní je nejčastější srdeční arytmií a trpí jí zhruba 2 % populace. Ve výchlipce levé síně, která se nazývá ouško, stagnuje při fibrilaci síní krev, což může vést ke vzniku sraženin. Ty se pak krevním oběhem dostanou do mozku a způsobí mrtvici. Vzniku mozkové mrtvice při fibrilaci síní lze předcházet trvalým užíváním léků proti krevnímu srážení. Ty však u části pacientů mohou způsobovat krvácení jako komplikaci léčby (v nejhorší formě paradoxně právě krvácení do mozku). Proto pro nemocné s velkým rizikem krvácení byla vyvinuta metoda katetrizačního uzávěru ouška levé síně. Ze žíly v třísle se do ouška zavede tzv. okludér, který vstup do ouška „ucpe“ a krevní sraženina nemá kde vzniknout. Pacienti po tomto zákroku nemusí trvale užívat silné protisrážlivé léky a riziko krvácení je u nich výrazně sníženo.

„Studie PRAGUE-17 byla multicentrická prospektivní randomizovaná studie, porovnávající u vysoce rizikových pacientů s fibrilací síní efekt katetrizačního uzávěru ouška proti dlouhodobé léčbě nejmodernějšími protisrážlivými léky. Byla podpořena grantem Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Celkem 402 pacientů ze všech krajů bylo náhodně rozděleno do dvou skupin a byl sledován účinek těchto dvou léčebných metod. Léčba pomocí katetrizačního uzávěru ouška byla srovnatelně účinná i srovnatelně bezpečná s léčbou protisrážlivými léky. A byla pozorována nižší četnost krvácení u pacientů, kteří byli zařazeni do větve katetrizačního uzávěru ouška, při dalším sledování se tento rozdíl pravděpodobně ještě zvýrazní. Tím se tato nová metoda léčby může ukázat jako výrazně výhodnější,“ doplnil docent Osmančík, autor a hlavní organizátor studie.

Zdroj, foto: 3. lékařská fakulta UK

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!