Nový předmět ve výuce: Projekt sociálního podniku

V návaznosti na podepsané Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK) a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) z 13. listopadu 2023 se mohou studující na FHS UK v letním semestru probíhajícího školního roku 2023/2024 v předmětu „Projekt sociálního podniku” seznámit s praktickými poznatky z oboru. Přijdou také do kontaktu s českými sociálními podnikateli nebo navštíví vybraný sociální podnik, čímž si doplní a rozšíří své znalosti.

Memorandum vymezilo základní rámec vzájemné spolupráce při podpoře v rámci projektu Rozvoj ekosystému sociálního podnikání, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). „Spojení sil Univerzity Karlovy a MPSV představuje významný krok k rozvoji sociálního podnikání v České republice. Tato spolupráce umožní efektivnější využití našich zdrojů, znalostí a odborných kompetencí pro podporu a rozvoj tohoto důležitého sektoru,“ uvedla Anna Brabcová, ředitelka odboru integrace na trh práce MPSV.

Vzájemné partnerství resortu a UK umožní studentům i absolventům humanitních studií, kteří se v rámci svého studijního programu věnují sociálnímu podnikání, propojení nabytých znalostí s praxí.

Hubert Topinka, specialista přenosu poznatků ze společenských a humanitních věd z CPPT Univerzity Karlovy, doplňuje: „CPPT pomáhá rozvíjet různé typy spoluprací mezi Univerzitou Karlovou a externími partnery i veřejným sektorem. Naším cílem je podporovat třetí roli univerzity, tedy její pozitivní společenský dopad. Máme proto velkou radost, že jsme mohli pomoci připravit Memorandum o spolupráci mezi MPSV ČR a FHS UK a v rámci něj i vydefinovat konkrétní oblasti další spolupráce.“

Ty zahrnují například nastavení vzdělávání sociálního podnikání pro studenty v rámci aktivit Institutu sociálního podnikání, zajištění přenosu informací o sociálním podnikání nebo vzájemnou propagaci akcí týkajících se sociálního podnikání.

První konkrétní akcí byla přednáška „Návrh zákona o sociálním podniku,“ která se konala koncem minulého roku a pro studentky a studenty FHS UK ji připravili JUDr. Ondřej Závodský a PhDr. Jakub Majzel z MPSV.

Přednáška spojená s následnou diskusí proběhla v rámci kurzu Sociální ekonomika a sociální podnikání „Ten se jako povinný předmět vyučuje na Fakultě humanitních studií v navazujícím magisterském programu Studia občanské společnosti už několik let,“ upřesnila garantka kurzu doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. „Absolventi studijního programu nacházejí uplatnění v neziskovém sektoru i v sociálních podnicích. Partnerství tak podpoří propojení znalostí získaných studiem s praxí a přispěje k rozvoji sociálního podnikání,“ dodala.

CPPT UK
Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy. Propojuje vědce z univerzity s externími partnery: firmami, neziskovými organizacemi, veřejnými institucemi, kraji, městy a dalšími. Cílem je nalézt pro know-how, vynálezy a inovace vzešlé z univerzitního prostředí praktické uplatnění a podpořit jejich pozitivní společenský dopad. Centrum také pomáhá chránit duševní vlastnictví Univerzity Karlovy a buduje univerzitní inovační podhoubí; v rámci aktivit Inovační laboratoře CPPT UK nabízí workshopy, vytváří prostor pro networking a pomocí vzdělávacích kurzů také podporuje podnikavost studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy.

FHS UK
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, založená v roce 2000, představuje progresivní vzdělávací instituci, nabízející široké spektrum vzájemně provázaných humanitních disciplín, od filozofie přes historii, sociologii či antropologii až po sémiotiku, genderová studia či psychologii. V těchto disciplínách realizuje na mezinárodní úrovni projekty základního i aplikovaného výzkumu. Fakulta klade důraz na svoji mezioborovost a otevřenost, umožňující unikátní spolupráci napříč obory a vedoucí k inovativnímu uchopení současných společenských problémů.

Institut sociálního podnikání / RESP
Institut sociálního podnikání je součástí projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), který odstartoval v dubnu 2023. Projekt RESP vychází jak z potřeb sociálních podniků, tak i expertů, kteří se sociálním podnikáním dlouhodobě zabývají. Vedle vzniku regionálních poradenských center SPointů má projekt RESP i další aktivity, jež mají za cíl podpořit rozvoj sociálního podnikání v Česku. Vzniká Institut sociálního podnikání, jehož cílem je vytvořit systémové řešení vzdělávání v celé sféře sociálního podnikání v ČR.

Zdroj & foto: ceske-socialni-podnikani.cz

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ