Organizace In IUSTITIA spustila výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. Pomocí online dotazníku chce zjistit, jak často se s ním lidé s postižením setkávají, s jakými formami nejčastěji, zda napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení důležitého společenského problému. Výzkum je určen pro lidi se zdravotním postižením, kteří jsou starší 15 let (včetně) a žijí v České republice.

Jak se lze výzkumu zúčastnit?

Vyplněním jedné z variant online dotazníku. Společně se základní variantou byla ve spolupráci se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením připravena také přístupnější varianta. V každém případě je možné dotazník vyplnit společně s dalším člověkem, který může pomoci přečíst otázky, zadat odpovědi nebo jinak.

Základní variantu dotazníku najdete na https://forms.gle/rGCHEPwoyGALEfWE8, přístupnější na https://forms.gle/5JdeRj8dQCruME856.

Jak vypadá násilí na lidech se zdravotním postižením?

Je to téma, které zatím v Česku nebylo důkladně zmapováno. Ze zahraničních výzkumů však plyne, že je mezi lidmi s postižením poměrně časté – podle některých studií dokonce častější než mezi lidmi bez postižení. Část násilí páchaného na lidech se zdravotním postižením je motivováno předsudečně, kdy jsou oběti napadány proto, kým jsou. To znamená, že pokud by postiženi nebyli, dotyčný by na ně neútočil.
Násilí nemá jen fyzickou formu. Lidé se zdravotním postižením čelí šikaně, ponižování, výsměchu, zastrašování nebo vyhrožování. Rovněž se setkávají se sexuálním a ekonomickým násilím, kdy jsou jim odebírány peníze, zdravotní pomůcky či léky.

Mezi ohroženými skupinami jsou zejména lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním. S násilím se však setkávají také tělesně a jinak postižení, včetně lidí s onemocněním AIDS/HIV. Jednou z podob násilí je to, že pachatelé vyhrožují prozrazením zdravotního stavu rodině, zaměstnavateli či veřejnosti.

Proč je důležité dotazník vyplnit?

Vyplněním dotazníku pomůžete s řešením dvou problémů. V současnosti se neví, jak často jsou lidé se zdravotním postižením v Česku napadáni, kterým formám násilí nejčastěji čelí, s jakými následky se potýkají a zda své napadení oznamují policii. Bez těchto informací je obtížné nastavit efektivní pomoc obětem. Lidé, kteří jsou napadáni kvůli svému postižení nebo zdravotnímu stavu, jsou navíc méně legislativně chráněni. V rámci trestního zákoníku totiž nepožívají žádné zvláštní ochrany, jako tomu je u napadených například z důvodu barvy pleti, národnosti, náboženství nebo politického přesvědčení. Výzkum by tak mohl být prvním krokem k tomu, jak tuto nerovnost odstranit.

Mám dotazník vyplnit, i když jsem se nestal obětí násilí?

Ano, jenom tak lze zjistit, jak velký problém násilí mezi lidmi s postižením je, kolika procent se týká. Výzkumu pomůže i to, pokud budete informace o něm sdílet.

Zdroj: in-ius.cz
Foto: Pixabay

In IUSTITIA vznikla v roce 2009 jako právnická organizace, která se jako první a zatím jediná svého druhu v Česku cíleně zabývá předsudečným násilím. Toto téma přináší do veřejného povědomí, odborného diskurzu a politické diskuse. Organizace důsledně prosazuje principy demokratického právního státu, zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech. Věří, že lze dosáhnout takové společnosti, v níž je spravedlnost dosažitelná pro všechny bez rozdílu barvy pleti, národnosti, víry, zdravotního stavu, sexuální orientace, věku, sociálního postavení, politického přesvědčení či světonázoru. Ve prospěch svých klientů, osob poškozených předsudečným násilím, uplatňuje právo na soudní a jinou právní ochranu.

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!