Téma invalidních důchodů a osob se zdravotním postižením je náplní nového seriálu, který letos magazín Inspirante přináší pro všechny, jichž se týká, případně zajímá. Dozvíte se (či doplníte) všechna důležitá fakta, praktické kroky a souvislosti.

Co to znamená být osobou se zdravotním postižením? Je rozdíl mezi osobu zdravotně postiženou a zdravotně znevýhodněnou? Kolik máme stupňů invalidity? Na tyto otázky přináší odpověď první díl v následujícím textu.

Subjektivní vnímání zdravotního stavu nestačí

Náš zdravotní stav se v průběhu času mění. Do života nám vstupují nejrůznější zdravotní problémy a obtíže, které mohou být i dlouhodobějšího charakteru. Může se stát, že nás nemoc nebo například náhlý úraz vyřadí z běžného života, včetně toho pracovního. Každý svůj zdravotní stav vnímá jinak. 

Toto subjektivní vnímání vlastního zdravotního stavu je podkladem pro případnou žádost o status Osoby se zdravotním postižením (OZP). Pouze díky nabytí tohoto statusu jsme v pracovním a sociálním právu považováni za osobu se zdravotním postižením (OZP).  

Kdo je tedy osoba se zdravotním postižením (OZP)?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (paragraf 67) nám stanovuje, kdo je považován za osobu se zdravotním postižením. Podle zákona se člověk může stát OZP na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který trvá minimálně po dobu jednoho roku.

OZP je tedy:

  • Osoba invalidní ve III. stupni
  • Osoba invalidní ve II. nebo I. stupni
  • Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

Česká správa sociálního zabezpečení vydává rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a posuzuje stupeň invalidity na základě poklesu míry pracovní schopnosti. Míra poklesu pracovní schopnosti tedy určuje stupeň invalidity. 

  • I. stupeň : 35–49 % poklesu
  • II. stupeň: 50–69 % poklesu
  • III. stupeň: 70 % poklesu a více

Osoba zdravotně znevýhodněná

V případě, že člověk s určitými zdravotními problémy nedosahuje podle stanovených kritérií na stupeň invalidity, může získat ještě status Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). Jako OZZ bude uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění (Zákon č. 435/2004 Sb., paragraf 67). 

Pracovat můžu i s invaliditou

Každý člověk se zdravotním postižením může podle svých schopností a možností pracovat, jak potřebuje. Právo na práci je zakotveno v Listině základních lidských práv a svobod České republiky. Od šedesátých let je ustanoveno v mezinárodních dokumentech a patří mezi nedílná práva člověka. 

Osoby se zdravotním postižením a znevýhodněním mají zvýšenou ochranu na trhu práce. Zaměstnavatelé berou v pracovněprávním vztahu pracovníky jako občany se zdravotním postižením pouze tehdy, mají-li přiznaný status OZP/OZZ, který vydává Česká správa sociálního zabezpečení. Žádost o přiznání invalidního důchodu lze podat i elektronicky.

Foto: Pixabay

Picture of Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ