Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lidi s nehojícími se ranami bude zastupovat a sdružovat první pacientská organizace Zahojíme. Jejím iniciátorem je obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, která k projektu přizvala řadu odborných partnerů. Posláním organizace bude trvalá snaha o zkvalitnění života pacientů s chronickými ranami a rozšíření povědomí o tomto stále naléhavějším zdravotním problému.

Chronické rány každoročně postihují statisíce lidí. Přesto se o nich příliš nemluví a široká veřejnost a mnohdy ani sami pacienti nemají dostatek informací, které by jim pomohly zdravotní problém řešit. Povědomí o chronických ranách je často omezeno na základní znalost bércových vředů či dekubitů, více známých jako proleženiny či prosezeniny. „O tom, jak je téma tabuizované, svědčí i to, že přesné počty lidí trpících chronickými ranami neznají ani lékaři. Chybí zde centrální registr, který by se této problematice komplexněji věnoval,“ upozorňuje Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius o.p.s. „V současné době je možné získat od Ústavu zdravotních informací a statistiky přesné údaje pouze o hospitalizovaných pacientech s ranami. Ale lidé s takto závažným průběhem onemocnění mohou představovat jen špičku ledovce.“

Nehojící se rány jsou výzvou naší doby

V souvislosti se stárnutím populace se v dalších letech očekává nárůst počtu případů. Nejvíce ohroženi jsou lidé v pokročilejším věku, u kterých se projevují onemocnění, s nimiž je vznik chronických ran častěji spojen. Jde o diabetiky, pacienty s ischemickými chorobami nebo lidi se sníženou pohyblivostí. „S přibývajícím věkem se redukuje buněčná aktivita a zpomalují fyziologické funkce, což bývá příčinou delšího a méně kvalitního hojení ran,“ vysvětluje MUDr. Ivo Bureš, předseda České společnosti pro léčbu rány a primář Geriatrického centra Nemocnice Pardubice.

Chronické rány však postihují i lidi v nižším věku. Mezi rizikové skupiny patří onkologičtí pacienti, invalidé nebo lidé po úrazech a náročnějších operacích. Navzdory vysoké kvalitě českého zdravotnictví se někdy těmto pacientů dostává péče, která nevede k úplnému vyléčení. Řada případů pak končí dlouhodobými problémy či dokonce amputacemi. Více než polovina pacientů v průzkumu provedeném agenturou Ipsos přiznala, že chronické rány ovlivňují kvalitu jejich života. Nemohou se věnovat svým zálibám, přicházejí o práci, někdy i přátele a rodinu. Situaci hůře zvládají mladší ročníky a muži. Část z nich dokonce potřebuje psychologickou podporu. Podceňován je také ekonomický dopad stávající péče na zdravotní systém. Téma chronických ran je aktuální právě teď na začátku léta, protože během teplých měsíců se stav pacientů může zhoršovat.

Pacientská organizace nabídne podporu i osvětu

Díky České společnosti pro léčbu rány, zdravotnickým týmům a dalším veřejným i soukromým subjektům se situace zlepšuje. Stále ovšem chybí větší zájem o problematiku a nedostatečné povědomí o rizicích a možnostech léčby chronických ran. „Medicínsky jsme se v poslední dekádě velmi posunuli. Máme k dispozici materiály respektující potřeby všech typů ran, zvýšila se mezioborová spolupráce a tím pádem i péče o pacienty,“ oceňuje snahy o zviditelnění problematiky Bureš. „Zásadním nedostatkem však zůstává nízká informovanost o prevenci a léčbě nehojících se ran. Právě s tím nám pacientská organizace může významně pomoci.“

Kromě edukace veřejnosti budou představitelé projektu Zahojíme zastupovat pacienty při jednání se stakeholdery, odbornými společnostmi i v rámci pacientské rady při ministerstvu zdravotnictví. „Pacientská organizace je správnou cestou. Právě ti, kterých se problém týká, se mohou nejlépe podílet na zlepšování péče a přispět ke vzdělávání laické i odborné veřejnosti,“ vysvětluje Tůmová.

Podle předsedy České společnosti pro léčbu rány Bureše je důležitá také možnost propojení pacientů a sdílení zkušeností. Prospěje to jejich psychice, která hraje v léčbě podstatnou roli. „Někteří dlouhodobí pacienti nejsou spokojeni s výsledky léčby, odmítají spolupracovat, nemění svůj životní styl nebo na léčbu rezignují. Nejen pro ně bude dobrým impulzem možnost sdílení a vědomí, že v tom nejsou sami.“

Na webu Zahojíme.cz se mohou pacienti zapojit do průzkumu a poskytnout další cenné údaje. Pacientská organizace pro lidi s chronickými ranami bude spolupracovat s dalšími organizacemi, které zaštiťují zájmy pacientů s jinými zdravotními problémy a jsou více ohroženi vznikem chronických ran. Vznik a plánované aktivity nové pacientské organizace podporuje Česká společnost pro léčbu rány, Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Česká asociace sester a další partneři a odborní garanti.

Zdroj: www.dialog-jessenius.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!