Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna. Jde o jednu z nejrozsáhlejších změn zákona o veřejném zdravotním pojištění za posledních 15 let. Řeší několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb. Předloha míří do Senátu.
 
Dostupnější vysoce inovativní léčivé přípravky a léky na vzácná onemocnění

V současnosti je vstup inovativních léčiv do systému veřejného zdravotního pojištění složitý. Pravidla jsou nesystémově obcházena přes §16 a u léků na vzácná onemocnění je téměř nemožné do systému vstoupit. Pacient se tak velmi komplikovaně dostává k těmto léčivým přípravkům. Změna zákona z dílny Ministerstva zdravotnictví ČR, která vznikla v široké pracovní skupině složené z odborných společností, zdravotních pojišťoven, profesních komor, farmaceutického průmyslu a pacientů, chce tento stav změnit. „Urychlíme vstup moderních léků do systému a zvýšíme dostupnost nejmodernější léčby za předpokladu udržitelného financování,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návrh také podporuje podávání žádostí o standardní úhrady, a ne postupem podle §16, který je určen pro výjimečné případy. U vysoce inovativních léků bude stanovena delší doba pro dočasnou úhradu a závazek dodavatele doléčit pacienty i v případech, kdy tato lhůta uplyne a léčivý přípravek nevstoupí do standardního úhradového systému. U léků na vzácná onemocnění novela zavádí zcela nový systém posuzování jejich efektivity, protože těchto pacientů je málo a někdy se nepodaří shromáždit dostatek dat z reálné klinické praxe. Jde například o léky na cystickou fibrózu, svalovou dystrofii nebo různé hematoonkologické diagnózy. „Protože jde o léky, které nikdy nebudou nákladově efektivní, bude se nově hodnotit širší celospolečenský dopad vstupu léčiva do úhrad. Není správné, aby se u vzácných onemocnění z důvodu nákladové neefektivity nedostávaly k pacientům léky, které jim mohou zachránit život. Novela těmto pacientům potřebné léky zpřístupní. Do procesu schvalování se zapojí také pacientské organizace a odborné společnosti,“ dodal ministr Vojtěch.

Rozhodování o nároku pojištěnce

Novela také sjednocuje proces rozhodování pojišťoven o žádostech o mimořádnou úhradu podle §16 a zrychluje řízení. V současnosti totiž nejsou stanovena jasná pravidla pro případy, kdy je poskytnutí některých zdravotních služeb podmíněno předchozím schválením revizního lékaře. Jde přitom o více než 450 tisíc žádostí ročně, které se netýkají pouze §16, ale především schvalování zdravotnických prostředků či lázeňské rehabilitační péče. U některých zdravotních služeb už nebude nutné předchozí schválení zdravotní pojišťovnou, neboť není důvod, aby indikaci přezkoumávala, například přímé překlady z lůžka akutní péče do následné rehabilitace. V těchto případech může zdravotní pojišťovna vydat souhlas v řádu několika dní. Znamená to snížení administrativní zátěže i zjednodušení čerpání hrazené péče pro pojištěnce. Ve složitějších případech bude posíleno postavení pojištěnce a jeho procesní práva. Rozhodnutí musí vycházet z jednoznačných podkladů, které budou obsaženy ve spisu. „Pojištěnec bude více chráněn a bude mít možnost se proti postupu zdravotní pojišťovny bránit. Chceme tím zvýšit transparentnost řízení a posílit právní jistotu pojištěnců,“ vysvětlil Adam Vojtěch. Neúspěšní pacienti se dnes často obraceli na soudy, které však nerozhodovaly jednotně. Nově bude proces běžným správním řízením, každá pojišťovna zřídí odvolací orgán – revizní komisi, která bude obsazena odborníky na zdravotnictví a právo stojící mimo pojišťovnu.

Změna úhrad zdravotnických prostředků

Ministerstvo mění také úhrady některých zdravotnických pomůcek, lidé se zdravotním postižením se dočkají dalších nově hrazených. Patří mezi ně například sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby a přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci. U dalších zdravotnických prostředků se navyšuje úhrada či počet kusů, například u chodítek do limitu bez schvalování zdravotní pojišťovnou, u řečových procesorů či slepeckých holí. Novela také reflektuje snahu ministerstva posílit roli a kompetence sester a umožňuje, aby mohly předepisovat některé zdravotnické prostředky v ošetřovatelské péči, u nichž je předpokládána jejich dostatečná odborná kvalifikace. Do předložené změny zákona byly zahrnuty také novinky, které učiní mnohem dostupnější stomatologickou péči pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy, vrozené nebo systémové vady, a rozšíří úhradu i na jiné než základní zubní náhrady.

Ostatní dílčí části

Nová legislativa upraví i proces dohodovacího řízení, v němž zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven jednají o úhradách pro další rok. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby byly zveřejňovány seznamy účastníků dohodovacího řízení a plných mocí a protokoly o výsledku dohodovacího řízení, z nichž bude zřejmé, kdo jednal, o čem a s jakým výsledkem. Schválení dále přináší úhradu očkování proti meningokokovým infekcím, možnost pozůstalých požadovat výpis vykázaných hrazených služeb po zemřelé osobě blízké, zvýšení věku pro úhradu IVF z 39 let na 40 let, rozšíření možnosti preskripce domácí péče jako hrazené (dočasně může předepsat i ambulantní specialista, lékař na pohotovosti) a možnost vedení fyziologického porodu porodní asistentkou, pokud je porod veden v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Byly schváleny také změny zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti vzdělávání v oboru lékařská psychoterapie a v oblasti aprobačních zkoušek. Byla přijata i změna zákona o sociálních službách, zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, a to s cílem legislativně vymezit centra duševního zdraví, centra vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním, urgentní příjmy, screeningová pracoviště a pacientské organizace.

Zdroj: pharmaprofit.cz
Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!