Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Konference k 30. výročí sametové revoluce na 3. LF UK

Zda stačí sestře vzdělání z vyšší odborné školy, či dokonce ze školy střední, nebo je žádoucí mít sestru vysokoškolsky vzdělanou, to jsou témata stále diskutovaná i po 30 letech, v nichž se udála řada změn. Je otázkou, zda byly změny této profesi vždy ku prospěchu, nebo jí spíše uškodily. V této polemice je však podstatné, že ošetřovatelství ruku v ruce s medicínou pokročilo a vyžaduje sestru vzdělanou a připravenou čelit nárokům praxe, a to nejen v oblasti praktické, ale hlavně v tom, co poskytuje vysoká škola – tedy propojení znalostí, postojů a dovedností v jeden celek. Studium na vysoké škole vyžaduje hluboké znalosti v oborech medicínských, ošetřovatelských i humanitních, které jsou předpokladem k pochopení změn v době nemoci a pro to, aby sestra rozuměla momentálním stavům a předvídala reakce a změny dříve, než je na dosah lékař.

O proměnách profesního vzdělávání od zdravotní sestry a asistenta k sestře praktické promluví předseda Asociace SZŠ a VOZŠ dr. Karel Štix. O zvýšení kompetencí sester, o nichž se poslední dobou vážně hovoří a tato vize je už blízko uskutečnění, bude informovat Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských oborů MZČR. Právě taková změna vyžaduje sestru připravenou nejen prakticky, ale takovou, jež vykonává činnosti, k nimž je dobře trénována, a především rozumí tomu, proč to dělá, dokáže vysvětlovat, logicky odvozovat a na základě znalostí předvídat. Příkladů pozic tzv. advanced practitioner ve vyspělých státech je celá řada a poptávka po těchto sestrách se pochopitelně odvíjí od dostatku, resp. nedostatku lékařů v daných regionech. Tam je potřeba někoho, kdo zajistí příslušnou péči a také preskripcí pomůcek či léků u chronicky nemocných. Jak je to v zahraničí, konkrétně v Německu, představí dr. Julia Köppen z TU Berlín. Pro vzdělavatele je důležitý přístup zaměstnavatele, hlavní sestry nemocnice či lékaře jako nejbližšího spolupracovníka sestry. Ti všichni sdělí na konferenci svůj pohled na změny, jež proběhly, i na ty plánované.

A na závěr pozvánky poznámka představitelky moderního českého ošetřovatelství doc. Marty Staňkové, která vybízela ke změnám ve vzdělávání sester už na počátku 90. let minulého století. Ve své vizionářské předvídavosti viděla už tehdy nutnou změnu, která by umožnila srovnatelnou kvalifikaci našich a zahraničních sester. „Nesmíme se bát zásahů do samého systému vzdělávání!“ nabádala. Po 30 letech jsme opět na prahu změny a popíráním reality nikam nedojdeme. Doc. Marta Staňková obdrží Pamětní list 3. LF UK in memoriam za celoživotní přínos oboru Ošetřovatelství v ČR.

PhDr. Hana Svobodová, PhD, přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze


Datum a čas konání:
29. listopadu 2019, 9:00-14:00

Místo:
Syllabova posluchárna 3. LF UK, 3.LF UK, Ruská 2411/87, Praha 10

Podrobný program a pozvánka:

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!