Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Dnes už se ženy vyrovnají mužům a dělají téměř všechny profese. Jsou však druhy zaměstnání, která jsou pro nás ženy nevšední nebo příliš riziková. Ženy jsou zkrátka obecně citlivější vůči určitým druhům prací a pracovišť. Dokážete si představit ženu vykonávající práci v těžkém průmyslu nebo bourající maso? Já rozhodně ne.

Je také spousta příběhů mladých maminek, které mají při hledání práce pro některé zaměstnavatele nepřijatelný handicap – mají totiž děti, nebo jsou těhotné. Zakládají-li rodinu, jsou pro zaměstnavatele mnohdy méně atraktivní.

Nabídka zkrácených úvazků by mohla být dobrou cestou k tomu, jak získat kvalifikovanou nebo potřebnou pracovní sílu, která by na plný úvazek nebyla k dispozici. Zaměstnavatelům se však do nich příliš nechce a pro zaměstnankyně nebývají finančně zajímavé. Ale ženy, které pečují o malé děti, často potřebují upravenou pracovní dobu. Další bariérou jsou pak regiony s vyšší nezaměstnaností, kde je nabídka uplatnění nízká. Není proto neobvyklé, že i absolventky vysokých škol zde mají zájem o absolvování kurzů a o další zvýšení kvalifikace, aby vůbec nalezly uplatnění na trhu práce. Nejvyšší nezaměstnanost mají podle Českého statistického úřadu k 30. dubnu letošního roku Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, všechny se blíží 6 %. Nezaměstnanost žen je však dlouhodobě vždy o něco vyšší než u mužů a pandemie nemoci covid-19 ji ještě zvýšila.

Postavení žen na trhu práce tak má k ideálnímu stavu daleko. Vzpomeňme, která z nás se ještě nesetkala s nenápadnou pochybovačnou poznámkou, zda ženy dovedou řídit auto stejně dobře a bezpečně jako muži… Z výzkumů přitom vyplývá, že ženy jezdí opatrněji.

Genderová témata – slaďování pracovních povinností s rodinou a rovné zacházení – znějí v posledních letech v politice i napříč celou společností. Nejen že jsou propastné rozdíly mezi platy žen a můžu ve stejných profesích, ženy musí ještě bojovat s uplatněním, pečují-li o děti nebo o starší či nemocné rodinné příslušníky. Další ohroženou a znevýhodněnou skupinou jsou starší ženy a ženy se zdravotním handicapem.

Pojďme se proto podívat, jaké existují v České republice právní regule pro řešení těchto situací. Oprávnění ke zvláštním pracovním podmínkám je totiž ženám a osobám s handicapem zaručeno již samotnou Listinou základních práv a svobod.

Právní aspekty zvláštních pracovních podmínek žen

Podle různých studií odpověděla v dotazníkovém průzkumu na otázku, zda měly někdy vážný spor se zaměstnavatelem, necelá třetina žen. Ženy častěji volí pasivní formu v obavě, že stejně nic nezmůžou, ze zaměstnání raději odcházejí nebo přiznávají slabé právní povědomí o tom, jak situaci čelit a jak ji řešit.

Je proto dobré vědět, že pramenem informací, který je určitou Biblí každého zaměstnavatele, ale i zaměstnance, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dnes je nejoblíbenější jeho elektronická verze, která je každému dostupná zdarma na webu „zakonyprolidi.cz“, a to včetně aktualizací. Pro příznivce tištěné formy není problém jej zakoupit v knihkupectví za pár desetikorun. Konkrétním pracovním podmínkám žen jsou v zákoníku práce vymezena ustanovení § 238–242, jež stanovují zákaz zaměstnávat ženy pracemi ohrožujícími jejich mateřství. Které práce to jsou, stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb. – https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-180/zneni-20150901.

Zákoník práce poskytuje ochranu těhotným zaměstnankyním, ženám matkám pečujícím o děti mladší 8 let, osamělým zaměstnankyním, jež pečují o dítě, dokud nedosáhlo 15 let, nebo zaměstnankyním pečujícím o osobu na nich závislou (ve II., III. nebo IV. stupni závislosti), a to např. při vysílání na pracovní cesty. Mimo obvod pracoviště nebo bydliště mohou být vyslány jen se svým souhlasem. Zaměstnavatel je také povinen brát ohled na specifické potřeby zaměstnankyň pečujících o děti i při zařazování do směn. Často využívaným ustanovením zákoníku práce ze strany zaměstnankyň pečujících o děti mladší 15 let, těhotných zaměstnankyň nebo zaměstnankyň pečujících o osobu na nich závislou je tak práce na zkrácený úvazek nebo jiná vhodná úprava týdenní pracovní doby. Takové žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Zákoník práce reguluje i práci přesčas, což se týká těhotných žen a zaměstnankyň pečujících o dítě mladší jednoho roku. Kojícím zaměstnankyním je zaměstnavatel povinen poskytnout zvláštní přestávky na kojení a za tuto přestávku jim náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Jejich délka je upravena v § 242 zákoníku práce.

Zákoník práce vymezuje práva a povinnosti obou stran a zaručuje podmínky k relativně bezproblémovému vztahu zaměstnavatele a zaměstnance. Každý zaměstnanec by ho měl alespoň na základní úrovni znát, být schopen v něm hledat a informace použít. Nastane-li v zaměstnání komplikace, stává se zákoník práce potřebnou oporou.


Otázky a odpovědi k tématu zvláštní pracovní podmínky žen

Jsem těhotná a pracuji ve výrobní hale u pásové výroby, kde je hluk, prašné prostředí a moje práce vyžaduje určitou hbitost a je fyzicky náročná. Požádala jsem proto zaměstnavatele o převedení na jiné místo. Vyhověl mi, ale nová pozice je méně ohodnocená.

Pakliže jste těhotná a oznámila jste tuto skutečnost svému zaměstnavateli s předložením lékařského posudku, že je pro vás dosavadní práce nevhodná, je jeho povinností vás dočasně převést na jinou práci, která je pro vás vhodná (§ 41 odst. 1 písm. c) ZP). V nové práci byste však měla dosahovat stejné odměny jako v té původní (§ 239 odst. 1 ZP).

V případě, že by váš výdělek byl po přeřazení na nové místo nikoli vaší vinou nižší, můžete podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, požádat o vyrovnávací příspěvek v těhotenství (§ 42–44 zákona o nemocenském pojištění). Aby mohla být dávka vyplacena, musíte splňovat podmínku účasti na nemocenském pojištění v době nástupu na tuto dávku. Tiskopis Žádost o vyrovnávací příspěvek vyplní váš ošetřující lékař (OL nebo GYN), předáte jej zaměstnavateli a ten žádost předá příslušné OSSZ.

Jsem těhotná a pracuji jako dispečerka v mezinárodní dopravě na směny, které mám i v noci. Chci zaměstnavatele požádat o převedení na denní směny. Je povinen mi vyhovět?

Ano, podle ust. § 239 odst. 1 ZP je v případě žádosti těhotné zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. To platí i pro zaměstnankyni, která kojí, nebo pro zaměstnanou matku do devátého měsíce po porodu.

Po šestinedělí jsem se vrátila do zaměstnání na původní pozici a zaměstnavatel mi poskytuje přestávky ke kojení. Musím je napracovat?

Přestávky ke kojení se započítávají do stanovené pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 242 odst. 3 ZP). Nejste proto povinna je napracovat nad rámec stanovené pracovní doby.

V červenci budou mému dítěti 3 roky a skončí mi rodičovská dovolená. Dětská lékařka doporučila s ohledem na jeho vyšší nemocnost a epidemickou situaci odklad nástupu dítěte do mateřské školy. Chtěla bych proto o dítě pečovat do 4 let. Zaměstnavatel s tím však nesouhlasí a nabízí mi rozvázání pracovního poměru s tím, že není povinen mi dát neplacené volno do 4 let věku dítěte. Postupuje správně?

Obecně je jeho postup správný, mohou však nastat specifické situace, jako je ta vaše, kterou lze zaměstnavateli doporučit k zohlednění a individuálnímu přístupu. Po skončení rodičovské dovolené („RD“) může žena požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna, ten však není povinen vyhovět. Pokud se tedy na neplaceném volnu nedohodnou, měla by žena do zaměstnání nastoupit první pracovní den po dovršení 3 let věku dítěte, jinak se vystavuje riziku ukončení pracovního poměru pro neomluvenou absenci. Chce-li žena o dítě mladší 15 let nadále pečovat, může proto požádat o kratší pracovní dobu a této žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 241 odst. 2 ZP).

Specifickou situací jsou případy, kdy není možné dítě po skončení RD umístit do předškolního zařízení, např. kvůli jeho zdravotnímu stavu nebo nedostatečné kapacitě předškolního zařízení, a není možné zajistit řádnou péči o dítě jinak. Podobná situace už byla předmětem rozhodování Nejvyššího soudu ČR, který judikoval následovně: „Nenastoupí-li zaměstnankyně po skončení rodičovské dovolené do práce jenom proto, že nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení (mateřské školy nebo speciální mateřské školy) a nemůže zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, zejména prostřednictvím jiné osoby, a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohla nastoupit po skončení rodičovské dovolené do práce z důležitých důvodů, a má proto nárok na poskytnutí pracovního volna. Její jednání nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností (porušení pracovní kázně) a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru.“ Lze proto doporučit jednat se zaměstnavatelem o věci písemně a předložit vyjádření dětského lékaře, zaměstnavateli pak lze doporučit, aby takové žádosti bylo s ohledem na ustálenou judikaturu vyhověno. Je vhodné o poskytnutí neplaceného volna sepsat se zaměstnavatelem písemnou dohodu.

Judikatura: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 4411/2007, ze dne 10. 10. 2008

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Martina Slaninová

Martina Slaninová

Mou prací a zároveň koníčkem je právo a jeho vymáhání. I když se na právnických fakultách odnepaměti učí, že právo není totéž co spravedlnost, domnívám se, že jedno bez druhého není možné. Mou snahou je proto aplikovat právo tak, aby jeho jediným cílem bylo dosažení spravedlnosti. Nejvíce mě zajímají oblasti odškodňování zdraví, medicínské právo a princip ochrany slabší strany. Vystudovala jsem právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a vedle toho právní specializaci se zaměřením na právo sociálního zabezpečení. Relaxuji u dobré knihy nebo filmu, v přírodě, mám ráda procházky po lese, kočky a zajímám se o psychotronické fenomény v medicíně. Mými koníčky jsou také interiérový design, háčkování a pletení.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!