Nová práce, změna pozice nebo okolností. Kdy musí zaměstnanec k lékaři na prohlídku a jak je to s její úhradou?

Je důvod obávat se preventivní či vstupní pracovně lékařské prohlídky?

Vstupní lékařské prohlídce neboli pracovně lékařské se musejí podrobit všichni zaměstnanci před uzavřením pracovní smlouvy, dále pak i při změně pozice nebo pracovních podmínek. Někteří podle zmíněného paragrafu musejí podstoupit i speciální vyšetření či očkování, která jsou stanovena zvláštními právními předpisy.

Zaměstnavatel požaduje vstupní prohlídku vždy před vznikem:

 1. pracovního poměru,
 2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jestliže má být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.Zaměstnavatel může vstupní prohlídku vyžadovat též, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
 3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu (platí např. pro služební poměry, soudce, úředníky atd.)

 

VSTUPNÍ Provádí se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu.

Provádí se rovněž v případě převedení na jinou práci, pokud jde o odlišné podmínky.

PERIODICKÉ Provádí se pravidelně za účelem včasného zjištění změny zdravotního stavu vzniklého v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu.
MIMOŘÁDNÉ Provádí se v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika pracovních podmínek.

Provádí se také při přerušení výkonu práce:

 • z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první, není-li součástí práce riziko ohrožení zdraví
 • v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
 • z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců (např. rodičovská dovolená).

Zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, pokud má pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti.

VÝSTUPNÍ Mohou se provádět na žádost zaměstnance i zaměstnavatele.

Musí se provádět vždy v následujících případech:

 • pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie 2 -rizikové, 3 nebo 4
 • pokud u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
 • pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem zhoršení zdravotního stavu
 • při převedení na práci se sníženou úrovní rizika
NÁSLEDNÉ Provádí se za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce.

Co se na vstupní prohlídce zjišťuje?

Je prováděna, aby se zjistilo, zda má uchazeč o zaměstnání zdravotní předpoklady, které jsou vhodné pro vykonávání dané pozice. Osoba je po vyšetření hodnocena jako:

 • Zdravotně způsobilý
 • Zdravotně způsobilý s podmínkou/omezením, což bude v lékařském posudku upřesněno
 • Zdravotně nezpůsobilý
 • Trvale pozbyl zdravotní způsobilosti

Lékař určuje pouze zdravotní způsobilost. Konkrétní diagnózu či zdravotní problém nevypisuje.

Co ke vstupní prohlídce potřebujete?

I když k ní vyzývá zaměstnavatel, musí být prováděná vždy na žádost zaměstnance. Tiskopis se žádostí obdržíte v práci, lze jej ale najít i na internetu. Budete muset vyplnit:

 • Identifikační údaje zaměstnance
 • Identifikační údaje zaměstnavatele
 • Druh a režim práce včetně rizikových faktorů
 • Druh vyžádané prohlídky

Nezapomeňte si s sebou vzít kartičku pojištěnce, dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (jestli je máte doma), očkovací průkaz (pokud máte). Pokud nenosíte, ale máte brýle, vezměte si je s sebou také.

V prvé řadě si od vás doktor vyslechne rodinnou anamnézu, prodělané nemoci, úrazy či operace. Kontrolovat bude i očkování. Následně by vám měl provést vyšetření zraku a sluchu, změření hmotnosti, výšky a krevního tlaku, popř. natočit EKG. Někdy se odebírá i krev.

Na pracovně lékařské prohlídky můžete ke svému obvodnímu lékaři pouze v případě, že jde o nerizikové zaměstnání (pracovní kategorie 1 – viz níže). Dále pak také, pokud zaměstnavatel nemá vlastního závodního lékaře, čili poskytovatele pracovně lékařských služeb.

Pokud je žena při vstupní lékařské prohlídce těhotná, lékař by zjištění zaměstnavateli neměl až na výjimky sdělovat. Zaměstnavatel nemůže vyšetření ohledně těhotenství požadovat, neboť by se jednalo o diskriminaci a protiprávní jednání.

Výjimky a potvrzení toho, zda žena není těhotná, platí pouze v případě, kdy se uchází o pozici, která je ze zdravotního hlediska naprosto nevhodná pro těhotné.

Pokud bude zaměstnanec při vstupní prohlídce shledán zdravotně nezpůsobilým, pracovní poměr nevznikne.

Úhrada vstupní prohlídky

Zaměstnavatel má uhradit vstupní prohlídku všem úspěšným uchazečům a také neúspěšným uchazečům, pokud se jedná o mladistvé nebo práci v noci.

Zaměstnavatel může uhradit vstupní prohlídku i neúspěšným uchazečům.

Periodické prohlídky

Pro určení lhůty opakování periodické prohlídky je nutné vycházet hned z několika pravidel:

 • podle kategorie práce podle zákona č. 258/2000 Sb.
 • podle rizika ohrožení zdraví vykonávaných činností podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.
 • podle jiného právního předpisu, který stanovuje podmínky zdravotní způsobilosti pro danou činnost

Podle kategorie práce

Kategorie práce 1 1x za 6 let do 50 let; 1x za 4 roky 50+ let věku
Kategorie práce 2 1x za 4 roky do 50 let věku; 1x za 2 roky 50+ let věku
Kategorie práce 2-riziko a 3 1x za 2 roky
Kategorie práce 4 1x za rok

Podle rizika ohrožení zdraví

U rizika ohrožení zdraví platí obecně požadavek opakování 1x za 4 roky (do 50 let věku) a 1x za 2 roky (50+ let věku). Příloha č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. pak u vybraných rizik stanovuje periodu jinou.

Podle jiného právního předpisu

Jiný právní předpis upravuje podmínky zdravotní způsobilosti pro danou činnost (např. řidič z povolání podle § 87 z. č. 361/2000 Sb.).

Mimořádné prohlídky

Zaměstnavatel:

 • může vyslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, kdykoliv má pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci
 • musí vyslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku
  • dojde-li ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru
  • při přerušení výkonu práce z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů (s výjimkou prací v kategorii 1, bez rizika ohrožení zdraví)
  • při přerušení výkonu práce v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví
  • při přerušení výkonu práce z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců (např. rodičovská dovolená)

Po ukončení přerušení práce se mimořádná prohlídka provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu práce.

Výstupní prohlídky:

Mohou se provádět na žádost zaměstnance i zaměstnavatele.

Musí se provádět vždy v následujících případech:

 • pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie 2 – rizikové, 3 nebo 4
 • pokud u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
 • pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem zhoršení zdravotního stavu
 • při převedení na práci se sníženou úrovní rizika

Při výstupní prohlídce není požadován výpis z dokumentace registrujícího praktického lékaře zaměstnance.

Při výstupní lékařské prohlídce se nevydává lékařský posudek, ale potvrzení o provedení výstupní prohlídky.

Hana Potměšilová

Hana Potměšilová

Výrazná osobnost českého neziskového prostoru je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku. Hana je předsedkyní představenstva zapsaného spolku Revenium a jedna z Top žen veřejné sféry, ankety Hospodářských novin v letech 2015 a 2016. Je vdaná, má dvě děti, ráda jezdí na koni a miluje svou zahradu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!